Enter your keyword

sara

untitled-3

فراتر از درمان

درمانهای دندانپزشکی در بین عموم مردم به موارد مختلفی شهرت دارند.معمولا این شهرت به دلیل نکات منفی است که عمدتا مانع مراجعه به موقع مردم به دندانپزشک میباشد.ترس یکی از مهمترین عوامل عدم مراجعه و پیگیری برای درمان است.عوامل دیگری نظیر هزینه های زیاد و عدم پوشش هزینه ها توسط بیمه های درمانی و تعدد جلسات درمان و عدم اعتماد به کیفیت مواد مصرفی و شرایط بهداشتی و استریلیزاسیون از نکات بارز دیگر می باشد.عدم آگاهی از اهمیت سلامت دندان و تاثیر آن بر سلامت عمومی افراد نیز از دلایل عدم مراجعه به موقع می باشد.عدم مراجعه به موقع باعث توسعه بیماری می شود و منجر به پیچیده تر و پر هزینه تر شدن آن می شود

aa

مراحل پذیرش