کنترل عفونت | مادا

Enter your keyword

کنترل عفونت

مادا نماد کیفیت و آراستگی در دندانپزشکی ایران

کنترل عفونت

از مهمترین عوامل در خدمات دندانپزشکی می باشد به دلیل اینکه اکثر بیماری های عفونی از طریق دندانپزشکی انتقال پیدا می کند.کنترل عفونت از طرق و روش های مختلف امکان پزیر می باشدکه شامل حفاظت شخصی ایمنی افراد و ضد عفونی کردن محیط و غیره می باشد.کلینیک مادا با استفاده از روش های مختلف استرلیزاسیون میتواند بهترین محیط را از نظر رعایت بهداشت و کنترل عفونت اراِِیه دهد.واحد سی-اس-اس-دی که همان بخش استرلیزاسیون می باشد که در این واحد اقدامات شست و شوی وسایل و چک کردن وسایل  مرحله یک و در نهایت توسط دستگاه اتو کلاو مراحل استرلیزاسیون صورت می پذیرد.هدف کنترل عفونت از بین بردن هر گونه میکرو ارگانیسم در محیط های دندانپزشکی و پزشکی و غیره می باشدو عدم انتقال آن از بیمار به بیمار دیگر و حتی از بیمار به محیط اطراف می باشد و بالعکس